Jak należy wypowiedzieć umowę najmu lokalu

Jeszcze przed wynajęciem mieszkania należy ustalić pomiędzy stronami wszystkie kwestie, które mogą wyniknąć w czasie trwania umowy najmu lokalu. Nastepnie należy sporządzić umowę wynajmu lokalu – może ona być zawarta na czas nieokreślony, jednak najczęściej jest zawierana tego rodzaju umowa na czas określony. Czy w takim przypadku można zerwać umowę przed jej terminem, przez obojętnie którą ze stron? To także powinno być zawarte w umowie, żeby na przyszłość uniknąć nieporozumień i nieprzyjemnych sytuacji. Czasami strony określają w umowie, że może ona być wypowiedziana w przypadku, jak określa to kodeks cywilny, zaistnienia ważnych przyczyn jej zerwania. Jednak jeśli takie ważne przyczyny nie będą w umowie wymienione szczegółowo, może to również nastręczać trudności przy interpretacji przez obie strony takiego zapisu. Najlepiej więc wyraźnie zapisać w umowie najmu wszystkie czynniki, które mogą być powodem do zerwania umowy przed terminem w niej określonym. W takiej sytuacji nie będzie raczej potrzeby kierowania ewentualnych sporów na drogę sądową.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: